GüncelMakaleler

DÜNYA | Enternasyonal’le Kurtulur İnsanlık-3

"Maoist Devrimcilerin Enternasyonal Örgütünü Kurma Sorunu, Komünist Çekirdek; Nepal"

Nepal Komünist Partisi (Maoist) önderleri Prachanda ve ortaklarının ihanet yoluna girmesi ve ABD’deki Devrimci Komünist Parti’den Bob Avakiyan’ın “Yeni Sentez” yoluyla “post-ist” tasfiyeciliğin yolunu tutmasından sonra Devrimci Enternasyonal Hareket bir çözülme haline girdi.

Böyle bir zamanda, dünya devrimcilerinin yeni bir tür devrimci enternasyonal örgütün inşasında aktif olmaları doğaldı. Bu girişim 2010’dan beri yürürlükte olmasına rağmen, devrimci bir uluslararası örgütün oluşumu gerçekleştirilmiş değil. Bu belgede bu konuya odaklandık.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Korona salgını nedeniyle 1 Mayıs’ı büyük bir miting olarak kutlamak mümkün olmadı ancak dünyanın dört bir yanındaki işçiler ülkelerindeki duruma göre 1 Mayıs’ı kutladı. Bu bağlamda çeşitli Maoist parti ve örgütlerin yaptığı açıklamalar özel bir tartışma konusu haline geldi. Maoist devrimcilerden oluşan bir enternasyonal örgüt kurma sorunu yeni bir konu değil. Bu konu, son on yıldır dünyanın dört bir yanındaki devrimciler arasında ciddi bir endişe konusu olmuştur. Ancak bu konu bu yıl çok daha fazla tartışıldı.

Mao’nun ölümünden sonra, Devrimci Enternasyonalist Hareket DEH, Çin’deki karşı-devrimin ortasında proleter devrimi ilerletme girişimi olarak 1984’te kuruldu. Ancak NKP (Maoist)’in Prachanda ve ortaklarının ihanet yoluna gitmesi ve ABD’deki DKP’den Bob Avakian’ın “Yeni Sentez” yoluyla “post-ist” tasfiyeciliğin yolunu tutmasından sonra DEH bir çözülme haline girdi. Böyle bir durumda, dünya devrimcilerinin yeni bir enternasyonal örgütün inşasında aktif olmaları doğaldı.

Mesele sadece devrimci bir merkez inşa etme meselesi değildi; devrimci hareketi ileriye taşımak da devrimcilerin sorumluluğundaydı. Bu bakımdan Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’in inisiyatif alması takdire şayandır. Enternasyonal bir örgütün inşa edilmesinin gerekliliği konusunda devrimciler arasında birçok toplantı yapıldı. Bu bağlamda Hamburg’daki 2011 konferansı özel bir önem taşımaktadır.

2011’den bu yana, dünyanın devrimci Maoistleri, her yıl 1 Mayıs vesilesiyle enternasyonal bir örgütün inşa edilmesinin gerekliliği konusunda ortak açıklamalar yayımlıyor. Ancak son dört yılda tek bir ortak açıklama yerine iki ayrı ortak açıklama yayımlandı. Bu konu bölünmüş bir durumu yansıttığı için siyasi endişe konusu haline geldi.

Bazı konularda ihtilaflar olsa da temelde görüşlerinde bir benzerlik vardır. Bu yıl da HKP (Maoist) inisiyatifiyle yayınlanan bildiri, devrimciler arasında dayanışma ve bir Enternasyonal örgütün inşası sorununu ciddi şekilde gündeme getirdi. Bu bildiride ifade edildiği gibi:

Başlangıç olarak şanlı bir şekilde kurulan DEH’in çöküşünden sonra, proleter enternasyonalizmi, bugün bizi yeni bir Komünist Enternasyonal’e taşıyacak 100 adımın ikincisi olarak Marksizm-Leninizm-Maoizm temelinde tüm partilerin ve örgütlerin bir Uluslararası Birleşik Konferansını gerçekleştirmeye çağırıyor.”

Benzer şekilde, “Uluslararası Ortak 1 Mayıs Bildirisi: Maoizm’in Kızıl Bayrağı Altında Birleşin!” başlıklı bir başka ortak bildiride de şöyle denildi:

İki çizginin, eleştiri ve samimi özeleştiri mücadelesi sayesinde, Birleşik Uluslararası Maoist Konferansı (UIMC) ve ondan ortaya çıkacak olan Proletaryanın Yeni Enternasyonal Örgütü (PYEÖ), bu yolda yeri doldurulamaz bir adımdır; gerekli sıçramayı yapmamız için tarihi bir zorunluluktur.”

Devrimciler arasında bir birliğe ihtiyaç olduğu ve eleştiri, özeleştiri ve ideolojik tartışmalar yoluyla farklılıkları aşarak ilerlemek için yeni bir enternasyonal örgüte ihtiyaç olduğu konusunda herkes hemfikirdir. Buna rağmen, ortaya çıkması gereken türden bir birlik gerçekleşmemiştir. Nepal, Komünist Çekirdeğe gelince, devrimciler arasındaki birliği ve yeni Enternasyonal örgütü sağlam bir şekilde savunuyor.

Yakın zamanda “maoistroad.blogspot.com” medyasında yayınlanan görüş de bu yönde atılmış olumlu bir adımdır. Burada ifade edildiği gibi:

Bütün MLM partilerinin ve örgütlerinin Birleşik Uluslararası Konferansa yönelik birliğine çağrıyı ifade eder ve Proleter Devrimi’nin dünyada ilerlemesi için her türlü revizyonizme ve oportünizme karşı aynı MLM kampındaki tüm ulusal parti ve örgütlerin bildirilerini destekler.

Bu Uluslararası Konferansa yönelik, sınıf mücadelesinin ateşinde ve proletaryalar ve kitlelerle sıkı ilişkiler içinde, açıklamalar, tartışmalar, iki çizgi mücadeleleri geliştirmek için her türlü ikili ve çok taraflı toplantıya çağrıda bulunur. Bunun için ve bu yolda HKP (Maoist)’in 2021 Mayıs Deklarasyonunda dünyanın proleter öncüleri arasında birlik ve dayanışmayı geliştirmek için bir Uluslararası Forum önermesini desteklemektedir.”

Fikir anlaşmazlıkları ve tartışma, bazı Avrupa ve Latin Amerika Maoist örgütleri arasında görünse de, ideolojik ve örgütsel tartışma bugün herkes için bir zorunluluktur. Tartışmayı yeni bir şekilde ilerletmek gerekiyor. Dünün Maoist parti ve örgütlerinden bazıları kaçıp dağılırken, bazı yeni Maoist örgütler kuruldu ve aktif olarak çalışıyorlar. Dünyanın durumunda da bir takım değişiklikler mevcut. Özellikle küreselleşme ve “post-ist” eğilimler, proletarya ve Maoist harekete karşı tehlikeli derecede aktiftir. Marksizm karşıtları, “post-Marksizm” ve “post-Maoizm” yanılsamasını yaydılar. Böyle bir durumda Maoist devrimciler arasında birlik çağrısı yapmak doğaldır.

Bu bağlamda 1 Mayıs münasebetiyle yayınlanan HKP (Maoist) açıklaması özel bir önem taşımaktadır. HKP (Maoist) geçmişte bir dizi ortak açıklamaya katılmış olsa da, son zamanlarda güvenlik sorunları nedeniyle bunu yapamamıştır. HKP (Maoist), açıklamasında çok önemli konulara değindi. Enternasyonal devrimciler örgütü ve Anti-Emperyalist Forum’un ihtiyacına ve gerekçesine dikkat çeken açıklamada, şöyle deniyor:

Uluslararası proletaryanın gerçek öncü örgütleri için iki stratejik görev vardır. Birincisi, kapitalist-emperyalist ülkelerde işçilerin ve diğer ezilen kesimlerin devrimci hareketlerini başlatmaktır. Tüm yarı-sömürge, yarı-feodal ülkelerde proletarya, köylülük, diğer demokratik sınıflar ve toplumsal kesimler örgütlenmeli ve ulusal demokratik hareketler inşa edilmeli ve bunlara önderlik edilmelidir.

İkincisi, emperyalizme ve onun kompradorlarına karşı kapitalist ülkelerin komünist hareketlerinin ve yeni-sömürge, yarı-sömürge ülkelerin ulusal-demokratik hareketlerinin güçlü bir Birleşik Cephesini inşa etmektir. Bu amaçla, gerçek proleter parti ve örgütlerinin çağdaş somut koşullara uygun bir Enternasyonal Devrimci proletarya örgütü kurmaları esastır. Maoist güçler, her ülkedeki tüm ilerici, demokratik güçlerle ve ayrıca dünya çapındaki düşmana karşı tüm anti-emperyalist demokratik güçlerle birleşmelidir. Bu stratejik görevlerin her ikisi de birbiriyle ilişkilidir ve Dünya Sosyalist Devrimi’ni ilerletmede önemli bir rol oynamaktadır.”

Benzer şekilde NKP (Devrimci Maoist) de bu konudaki görüşlerini dile getirdi. Parti tarafından 1 Mayıs’ta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Küreselleşen emperyalizm çağında, uluslararası görevin önemi, yalnızca sosyalizmin dünya çapındaki zaferi için değil, aynı zamanda tek ülkede proleter devrimin zaferi için de katbekat arttı. Bunun için, gerçek komünistlerin uluslararası alanda yakında yerine getirmeleri gereken iki hayati görev vardır. Onlar; biri, MLM’nin ideolojik rehberliği altında komünist partilerin uluslararası bir örgütünün oluşturulması ve ikincisi, anti-emperyalist bir birleşik cephenin örgütlenmesi.”

NKP’nin (Devrimci Maoist) açıklaması, güncel dünyanın durumu ve devrimcilerin rolü hakkında net bir görüşe sahiptir. Bu bildiri de HKP (Maoist)’in ruhunu sürdürmüştür:

Enternasyonal bir merkezin oluşturulması ve anti-emperyalist bir cephenin oluşturulması konusunda dünya devrimcileri arasında hiçbir anlaşmazlık yoktur. Bu aynı zamanda 1 Mayıs vesilesiyle yayınlanan iki ortak açıklamanın ruhudur ve Nepal Komünist Çekirdeği onunla dayanışmayı ifade eder. Bunda da HKP’nin (Maoist) açıklamasının özel bir anlamı var.

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) tarafından 2017 yılında yayınlanan “Proletaryanın Enternasyonal Örgütünü Oluşturma Noktasındaki Duruşumuz”* başlıklı belge bu konuda çok önemli bir belgedir. Bunu samimiyetle incelemek gerektiğini düşünüyoruz. Bu belge, 1. Enternasyonal’den DEH’e ve Güney Asya Maoist Partileri ve Örgütleri Koordinasyon Komitesi-CCOMPOSA’ya kadar ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Ayrıca DEH’in rolünü gözden geçirerek eksikliklerine dikkat çekmektedir. Aynı zamanda da yeni enternasyonal örgütün ideolojik ve örgütsel temeline ilişkin görüşlerini ortaya koymaktadır. Bunların hepsini burada ayrıntılı olarak anlatmak mümkün değil ama belgede bazı ciddi meseleler gündeme gelmiştir, bunları samimiyetle incelemek ve kavramak gerekiyor.

Şu anda, HKP (Maoist), Filipinler Komünist Partisi ve Türkiye Maoist Partisi uzun süreli halk savaşı yürütüyor. Benzer şekilde, farklı ülkelerdeki Maoist partiler ve örgütler, kendi ülkelerinin özel durumunda sınıf mücadelesi yürütüyorlar. Filipinler’deki parti dün DEH ile müttefik değildi ve bugün de kendi tarzında çalışıyor. Şimdi bile, katılımı o kadar kesin değil.

Kardeş partiler On yıldır Halk Savaşı yürüten partinin önemli bir parçası olarak, Nepal Komünist Partisi (Devrimci Maoist)’in, enternasyonal bir devrimci örgüt inşasında görülmesi gereken türden bir aktivizmden yoksun olduğu yorumunu yapmışlardır.

Tartışmanın kendi bağlamında, bazı konularda net olmamız gerekiyor. Bugünün Marksizm’inin yani Maoizm’in, Marks-Engels, Lenin, Stalin ve Mao’nun bütünlüklü katkısının sonucu olduğu konusunda net olmalıyız. Bu bütünlük içinde Engels ve Stalin’in rolünü küçümsemek doğru değildir. Bugünün Marksizm’i, tüm bu katkıların toplamıdır. Bu anlamda DEH’in, Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao’yu içeren orijinal logodan (Beş Kafa) Engels ve Stalin fotoğraflarını kaldırma ve onu Marks, Lenin ve Mao ile sınırlama kararı hatalıydı. Bunun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yoldaş Gonzalo’nun tutuklanmasının ardından DEH-KOM’un rolü hakkında bazı sorular gündeme geldi. DEH-KOM’un rolünün olması gerektiğinden daha eksik olduğuna dair yorumlar yapıldı. Bazı kararların ciddi bir çalışma yapılmadan aceleye getirildiği söylendi. Özellikle, DKP-ABD’nin rolü hakkında sorular gündeme geldi. Bu da açıklığa kavuşturulması gereken bir konudur.

Kanaatimizce tüm bu konular tartışma başlıkları olabilir. Yoldaş Gonzalo’nun tarihi katkısı inkar edilemez ve edilmemelidir. Mao’dan sonra devrimci devamlılığı sağlamak, Maoizm’in ve Uzun Süreli Halk Savaşı’nın gerekliliğini ve meşruiyetini tesis etmek Gonzalo yoldaşın en büyük katkılarıdır. Yoldaş Gonzalo’nun katkısı asla küçümsenemez, böyle yapmak büyük bir hata olur. Ayrıca Gonzalo’nun hapishane hayatı hakkında daha az endişeliyiz. Bu Marksist bir düşünce olamaz.

Tartışma sırasında “Gonzalo Düşüncesi” ve “Öncelikle Maoizm” gibi konular da ön plana çıktı. “Gonzalo Düşüncesi” ve “Prachanda Yolu” belirli bir partinin görüşleri olabilir, ancak bunlar evrensel fikirler olamaz ve bu şekilde kabul edilemez. Gonzalo’nun katkısını çok iyi takdir etmek ve onu bir “Gonzalo Düşüncesi” olarak kabul etmek iki farklı şeydir. Zaman, böyle bir beyanın doğru olmadığını kanıtladı. Benzer şekilde “Öncelikle Maoizm” fikri de bazı örgütlerden çıkmıştır ama bizce bu tarz bir fikir de doğru değil, bu, mekanik görüşleri ve idealizmi savunmaktadır. Maoizm, Marksizm-Leninizm’deki en son gelişmedir ve bütünlüğü, sürekliliği ve bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. İdeolojik yönü, duygu ve dürtü tarafından belirlenmez.

Enternasyonal bir örgütün inşası için toplantı, seminer ve konferanslar önerilmiş olsa da, salgın nedeniyle fiziki biraraya geliş ihtimali yoktur. Bazı parti ve örgütler için güvenlik sorunu da vardır, bu nedenle nispeten açık partiler arasındaki tartışmayı ileriye taşımak daha iyi olacaktır. Bunun için çeşitli yöntemler benimsenebilir.

Tabii ki mevcut durum dünden daha karmaşıktır ama Enternasyonal bir merkezin inşası bugünün ihtiyacıdır ve somutlaştırılması gerekmektedir. Bize göre, Uluslararası Maoist bir örgütün oluşumuna ilişkin HKP (Maoist) tarafından öne sürülen fikir, tartışmanın temel bir yönü olarak alınabilir. Anlayışımız, bu misyonda geçmişin tecrübesi ve bugünün gerçeği göz önünde bulundurularak ilerlemenin bu kampanya için doğru bir başlangıç olduğudur.

Mayıs 2021 * Özgür gelecek gazetesi 248-249. sayılarda (Ekim 2021) bu makale yayımlanmıştır.

DÜNYA | Enternasyonal’le Kurtulur İnsanlık-2

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu